sotelo advocats, s.l.p.

CIF.: B62977194 

Provenza, 226,  -  Principal, bis, 2ª

Tel.: 93 453 86 47  

08036 Barcelona


urbanisme     

sotelo advocats

des de 1992
20 anys 
d´experiècia
 Planejament Urbanístic:
- Pla General de Ordenació Urbana.
- Plans Parcials.
- Programes d’actuació Urbanística.
- Plans Especials.
- Estudis de Detall.
 Projectes d´urbanizació.
 Convenis.

expropiació 

administratiu

llicències d’hotels

civil    

successions

impostos      

apartaments turístics      

dret  inmobiliari      

 Gestió Urbanística.
- Execució de Planejament     
- Sistemes d’Actuació.
- Sistema de Compensació
 Sistema de Cooperació    
- Sistema de Expropiació.
 Juntes de compensació.
 Projectes de reparcel·lació.
 Disciplina Urbanística.
- Llicències Urbanístiques.
 Deure de Conservació.
 Ordres d´execució i ruïna.
 Sancions.
 Infraccions urbanístiques.
 Casa en finca rústica.

Delictes contra la Ordenació del Territori.
- Delictes de promotors, constructors o tècnics directors.
- Declictes de autoritats o funcionaris públics.
Compravenda d´Ínmobles.

- Pre-contractes
- Perfecció del contracte.
- Formalització del contracte.
- Obligacions del venedor.
- Obligacions del comprador.
- Extinció, resolució i rescisió del contrate.
- Tipus de compravenda d´immobles.

DRET INMOBILIARI

URBANISME

 Construcció.
- Contrate d´obra.
- Classes de contrates.
- Objete del contrate de construcció.
- Desenvolupament de la construcció.
 Drets sobre Inmobles
- Propietat.
- Possessió.
 Servituds.
- Usdefruit.
- Dret de superfície.
- Censos.
Herència i Testaments
- Redacció de Testaments.
- Ac∫ceptació i repartiment d´Herències.
- Declaracions d´Hereus.
Lloguer de immobles.
- Arrendaments urbans susbcrits després de la LLei de 1994.
- Arrendaments urbans susbcrits abans del 1994.
- Arrendamens rústics.
- Altres Arrendaments.
Traspassos de negoci
 Arrendaments sotmesos al Codi Civil.
- Inscripció en el Registro de la Propietad.
 Agents de l´edificació
- Propietari.
- Promotor .
- Arquitecte.
- Constructor.
- Subcontratista.
- Director d´obra.
- Oficina de control tècnic de l´edificació.
- Proveïdors de materials per la construcció.
  Propietat Horizontal.
- Ámbit d´aplicació.
- Constitució.
- Elements privatius i comuns.
- Drets i obligacions dels propietaris.
- Juntes Ordinària i Extraordinària.
- Adopció d´acords: majoríes.
- Impugnació d´acords.
- Obres i activitats.
- Òrgans de Govern.
 Registre de la Propietat
- Objete de la inscripció.
- Qui està legitimat per inscriure
- Finca registral.
- Titular registral.
  Cadastre Im∫mobiliari
- Procediment d´incorporació al Cadastre.
- Valoració cadastral.
- Régim sancionador.
 Responsabilitat patrimonial
- Pel mal funcionament de l´administració

DRET ADMINISTRATIU

 Procediment d´expropiació
Relació de drets i afectats
Peritatge
Full d´apreuament
Jurat de Expropiació
Recurs contenciós-administratiu.